Υποστήριξη Έρευνας

Για οποιαδήποτε βοήθεια και υποστήριξη χρειαστούν οι Κοινότητες στη διεξαγωγή της Έρευνας, οι Αρχηγοί των Κοινοτήτων μπορούν να επικοινωνούν με τους παρακάτω βαθμοφόρους του Κλάδου Ανιχνευτών: